Zasebnost in piškotki

SPLOŠNO

Podjetje SME d.o.o., Vodnikova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju SquareMe), se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bomo v podjetju SME d.o.o. uporabljali izključno za opravljanje storitev, ki jih ponujamo.

UPORABA OSEBNIH PODATKOV

SquareMe za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponujamo, zbiramo, vodimo, obdelujemo in shranjujemo naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • naslove za dostavo;
 • firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo v šifrirani obliki;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • državo bivanja;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki v SquareMe ne odgovarjamo.

PIŠKOTKI IN IP NASLOVI

Spletna trgovina Rent - SquareMe vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. SquareMe lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. SquareMe lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabimo za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti v podjetju SME d.o.o. zbiramo tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

IZJAVA O VAROVANJU ZAUPNOSTI OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOSTI UPORABNIKOV

Podjetje SME d.o.o. je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov uporabnikov svoje spletne trgovine. Pod nobenim pogojem ne bomo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredovali osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bomo omogočili tretji osebi vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika razen, če bi to od nas zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika. Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pri SquareMe teh podatkov ne bomo uporabili v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. SquareMe podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. SquareMe lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. Prek elektronske pošte bomov družbi SquareMe stopili v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo rezervacije v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

IZVAJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI

Vse, pri podjetju SME d.o.o. redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z družbo SquareMe. Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo (elektronska pošta) družbi SquareMe sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik družbi SquareMe poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih rezervacij v spletni trgovini. Podjetje SME d.o.o. bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varovala tudi v primeru preklica registracije.

DODATNA POJASNILA

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: rent@squareme.si

Privacy and Cookies

GENERAL

Company SME Ltd., Vodnikova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenia (hereinafter referred to as Square me), is committed to protecting the confidentiality of personal data and the privacy of users of the online store. The collected personal data will be used by SME Ltd. solely for the purpose of providing the services we offer.

USE OF PERSONAL DATA

Square me collects, manages, processes, and stores the following user data for the purpose of providing the services we offer:

 • First name and last name
 • Delivery addresses
 • Company name or legal entity name (if the user is a legal entity)
 • Tax identification number of the legal entity (if the user is a legal entity)
 • Email address (username)
 • Password in encrypted form
 • Contact phone number
 • Country of residence
 • Other data voluntarily entered by the user in forms on the online store
 • Other data voluntarily added by the user later in their profile

We do not take responsibility for the accuracy, completeness, and timeliness of the data entered by users in Pharmagea Ltd.

COOKIES AND IP ADDRESSES

The Square me online store assigns a cookie (also known as "cookie") to each user at the beginning of each use of the online store for identification purposes, tracking the shopping cart, and ensuring traceability. This cookie is stored in the server's memory only for the duration of the visit to the online store and is deleted after one hour of inactivity. Square me may also store certain persistent cookies on the user's personal computer, such as the user's identification number in encrypted form for recognition on the next visit to the online store or ratings of products, which allow the user to know which products they have already rated. Additionally, Square me may use cookies from the external service Google Analytics, which serve for the analysis of website visits. Square me may use this data in an anonymized summary form for statistical analysis. For the purpose of ensuring web security, we also collect IP addresses from which users access the online store at SME Ltd.

STATEMENT ON THE PROTECTION OF CONFIDENTIALITY OF PERSONAL DATA AND USER PRIVACY

SME d.o.o., in accordance with the regulations governing the protection of personal data, is committed to protecting the personal data of users of its online store. Under no circumstances will we disclose personal or other user data to a third party or allow a third party to access personal or other user data, unless required by the competent authorities, if such an obligation is determined by law, or in good faith, if such action is necessary for proceedings before courts or other state authorities and for the protection and enforcement of the legitimate interests of the provider. All personal and other data provided by the user during registration on the online store, as well as when placing orders for purchases, including the content of orders, will be protected in accordance with the regulations governing the protection of personal data. At Square me, we will not use this data for any purpose that could harm the user or any other involved person. Square me will not use user data to send promotional emails or other unwanted promotional material unless the user has subscribed to or consented to receiving such promotional notifications. Square me may use the data in an anonymized summary form for statistical analysis. The confidentiality of personal and other user data will not be violated in any form. Square me may contact the user via email if necessary for the execution of a reservation in the online store, and may contact the user via the provided contact phone number only if there are any issues during the registration or purchase process in the online store.

IMPLEMENTATION OF THE PRIVACY POLICY

All employees regularly or freelance employed by SME d.o.o. who have access to personal and other user data are aware of the obligation to protect personal and other data and are required to comply with these provisions on the protection of the confidentiality of personal data and user privacy of the online store. The duty to protect personal and other data applies indefinitely, even after the termination of the relationship with Square me. Registered users can stop using the online store at any time and cancel their registration by providing a written statement (via email) to Square me. Before submitting a statement to cancel the registration, the user must settle all outstanding obligations arising from reservations made in the online store with Square me. SME Ltd. will continue to protect the confidentiality of personal data and user privacy of the online store in accordance with this privacy policy even in the case of registration cancellation.

ADDITIONAL CLARIFICATIONS

If you have any questions, issues, or comments regarding this privacy policy, you can contact us at the email address: rent@squareme.si